Công ty CP Đường Quảng Ngãi: Bị xử phạt và truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

12/02/2020 17:11

Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt và truy thu hơn 5,57 tỷ đồng tiền thuế đối với Công ty CP Đường Quảng Ngãi vì vi phạm hành chính về thuế.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi bị xử phạt và truy thu hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuế

Theo Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi, qua thanh tra đã xác định số tiền thuế truy thu từ Công ty CP Đường Quảng Ngãi là 5,078 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế giá trị gia tăng hơn 3,3 tỷ đồng và truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty CP Đường Quảng Ngãi còn bị truy thu hơn 341 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi khai thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định 129/2013/NĐ- CP ngày 16/10/2013.

Đồng thời, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi cũng truy thu hơn 150 triệu đồng tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH 13 ngày 6/4/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế tính từ ngày hết hạn nộp thuế đến ngày 19/1/2020 (đơn vị nộp tiền thuế truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngày 20/1/2020).

Theo đó, tổng số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty CP Đường quảng Ngãi là hơn 5,57 tỷ đồng.

Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi giao cho ông Võ Thành Đàng, người đại diện pháp luật của Công ty CP Đường Quảng Ngãi nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Được biết, hiện nay Công ty CP Đường Quảng Ngãi có 16 đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc và có 1 công ty con. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi, trong năm 2019, doanh thu hợp nhất của đơn vị đạt 7.680,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1279,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty CP Đường Quảng Ngãi đạt 9.044 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 3.836,9 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 5.207,7 tỷ đồng; nợ phải trả 2.586,6 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn với 2.652 tỷ đồng.

Theo Hoàng Gia Bảo (Thương hiệu & Công luận)

"https://thuonghieucongluan.com.vn/cong-ty-cp-duong-quang-ngai-bi-xu-phat-va-truy-thu-hon-5-5-ty-dong-tien-thue-a86689.html"