Khối ngoại bất ngờ bán ròng gần 5.000 tỷ đồng trong phiên 19/1, tâm điểm bán MSN

Ngoài MSN nhà đầu tư ngoại ghi nhận bán ròng tại các mã HPG, NVL, STB trong khi tập trung mua ròng tại DXG, SSI KBC.