Phấn đấu đến năm 2030, khu vực doanh nghiệp đóng góp 65 - 70% GDP cả nước

Việt Nam đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 65-70% GDP cả nước, khoảng 32-38% tổng việc làm trong nền kinh tế, 98-99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.