Quảng Nam lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

17/05/2023 14:23

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh làm tổ trưởng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu làm tổ phó và 11 thành viên. 

Quảng Nam lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Nhiệm vụ của tổ công tác là tổ chức rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ban ngành và địa phương; kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tổ công tác do tổ trưởng phân công tùy theo tình hình khó khăn thực tế của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư. Tổ công tác cũng thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Nguyễn Tuấn