Bộ Nội vụ đề nghị sắp xếp lại, thu gọn nhiều đơn vị ở Bộ Y tế

28/04/2022 15:07

Bộ Nội vụ vừa có văn bản số 1601/BNV-TCBC gửi Bộ Y tế về việc thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, trong đó đề nghị sắp xếp, tổ chức lại 8 tổ chức.

Bộ Nội vụ cho rằng, căn cứ vào các quy định thì Tổng cục Dân số chưa đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập tổng cục. Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế xây dựng phương án tổ chức lại Tổng cục Dân số thành Cục Dân số. 

Bộ Nội vụ cũng đề nghị không duy trì Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, mà rà soát, nghiên cứu chuyển nhiệm vụ khoa học công nghệ về Cục Quản lý môi trường y tế (đổi tên thành Cục Khoa học công nghệ và Môi trường y tế); chuyển nhiệm vụ đào tạo về Vụ Tổ chức cán bộ để thống nhất đầu mối quản lý.

Trụ sở của Bộ Y tế tại Ba Đình - Hà Nội

Trụ sở của Bộ Y tế tại Ba Đình - Hà Nội

Ngoài ra, đề nghị không duy trì Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng và chuyển chức năng, nhiệm vụ thi đua, khen thưởng về Vụ Tổ chức cán bộ, chuyển chức năng, nhiệm vụ về truyền thông về Văn phòng Bộ để thu gọn đầu mối tổ chức.

Đề nghị hợp nhất Cục Y tế dự phòng với Cục Phòng, chống HIV/AIDS để thống nhất đầu mối quản lý về y tế dự phòng.

Sắp xếp lại Cục Công nghệ thông tin thành Vụ Công nghệ thông tin, bởi theo Bộ Nội vụ, quy định chỉ có 02 mô hình là Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin. Theo đó, trường hợp Bộ Y tế không duy trì Cục Công nghệ thông tin, do không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập thì chuyển đổi sang áp dụng mô hình Trung tâm Thông tin, không tổ chức thành vụ. 

Vụ Trang thiết bị và công trình y tế được đề xuất chuyển đổi thành Cục Cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế để thực hiện các nhiệm vụ về trang thiết bị y tế theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ Y tế cân đối, bố trí đủ số biên chế công chức, bảo đảm đáp ứng tiêu chí về biên chế tối thiểu để thành lập Cục Quản lý y, dược cổ truyền.

Riêng đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính có từ 30 biên chế công chức trở lên, có các mảng công tác độc lập, Bộ Y tế cần rà soát, sắp xếp lại các phòng theo hướng giảm tối đa số lượng phòng.

Các phòng thuộc Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các cục cũng được yêu cầu rà soát, sắp xếp lại theo hướng giảm tối đa số lượng phòng.

Về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ thống nhất giữ nguyên 12 tổ chức, gồm: Vụ Sức khỏe - bà mẹ - trẻ em; Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ Kế hoạch - tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục An toàn thực phẩm; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý môi trường y tế bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập vụ, cục theo quy định tại khoản 6 và khoản 10, Điều 1 Nghị định số 101/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, thống nhất duy trì 3 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống; Tạp chí Y Dược học.

THCL