2 tổ máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đang phát điện tối đa

Sau khi hoàn thành công tác sửa chữa sự cố, tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã vận hành trở lại, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc 7 triệu kWh mỗi ngày.